rekrutacja do I klasy szkoły podstawowej


Zasady rekrutacji do szkół podstawowych na rok szkolny 2018/2019

Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wieluń na rok szkolny 2018/2019 odbywa się przy pomocy systemu elektronicznego. Formularz zgłoszenia/wniosku o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2018/2019 będzie dostępny do wypełnienia, na stronie internetowej pod adresem: https://sp-wielun.nabory.pl/. Dostęp możliwy jest także ze strony Wieluńskiego Portalu Edukacyjnego: http://oswiata.wielun.pl/, w zakładce „Rekrutacje”. Login i hasło tworzy się podczas pierwszego logowania.

I. Kandydaci do szkół podstawowych są przyjmowani na podstawie:

 • ZGŁOSZENIA – do szkoły, w której obwodzie kandydat mieszka. Kandydat przyjmowany jest do szkoły z urzędu (dostarczenie zgłoszenia do szkoły jest równoznaczne z przyjęciem dziecka). Miejsce zamieszkania kandydata system określa na podstawie danych o zameldowaniu.
 • WNIOSKU – do szkoły, która nie jest szkołą obwodową kandydata. Kandydat może być przyjęty, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami i kandydat spełnia ustalone kryteria.
 • SKIEROWANIA – dotyczy uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegających się o przyjęcie do oddziałów integracyjnych (skierowania wydaje Burmistrz Wielunia na wniosek rodziców/opiekunów prawnych). Uczniowie ci nie uczestniczą w elektronicznej rekrutacji.

ZGŁOSZENIE wyboru szkoły, w której obwodzie kandydat mieszka, należy wypełnić w systemie elektronicznego naboru, wydrukować, podpisać i złożyć w szkole obwodowej.

WNIOSEK w przypadku ubiegania się o przyjęcie do publicznej szkoły spoza obwodu (wraz z dołączonymi dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów) należy wypełnić w systemie elektronicznego naboru, wydrukować, podpisać i złożyć tylko w szkole pierwszego wyboru (pierwszej w kolejności).

Wniosek o SKIEROWANIE dziecka do kształcenia w oddziale integracyjnym wraz z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego składa się w Urzędzie Miejskim w Wieluniu przy Pl. Kazimierza Wielkiego 1, w dniach 22.02.2018 r. – 12.03.2018 r.

Druk wniosku o wydanie SKIEROWANIA do oddziału integracyjnego można pobrać na stronie: http://oswiata.wielun.pl/, w zakładce „Druki do pobrania”.

Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegający się o przyjęcie do oddziału ogólnodostępnego uczestniczą w rekrutacji zgodnie z ogólnymi zasadami postępowania rekrutacyjnego w roku szkolnym 2018/2019.

W postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału integracyjnego w szkole podstawowej ogólnodostępnej w przypadku kandydatów nieposiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego stosuje się zasady takie same jak w przypadku rekrutacji do oddziału ogólnodostępnego.

Warunki przyjęcia kandydatów spoza obwodu szkoły:

 • Przyjęcie kandydata do klasy pierwszej ogólnodostępnej szkoły podstawowej na rok szkolny 2018/2019 zamieszkałego poza obwodem danej szkoły odbywa się na podstawie jednolitych kryteriów zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Wieluniu.
 • Dzieci spoza obwodu mogą być przyjęte do klasy pierwszej, ubiegając się o wolne miejsce w elektronicznym postępowaniu rekrutacyjnym.
 • Dziecko, które w roku szkolnym 2017/2018 realizowało obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej innej niż szkoła, w której obwodzie mieszka, na wniosek rodziców (zgłoszenie), jest przyjmowane do klasy I tej szkoły podstawowej bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego.
 • Kandydaci do klas pierwszych szkół podstawowych poza-obwodowych przyjmowani są na podstawie liczby uzyskanych punktów w zależności od spełnianych kryteriów. Kolejność zgłoszeń nie ma wpływu na przyjęcie kandydata.
 • We WNIOSKU można wybrać maksymalnie trzy szkoły z określeniem kolejności od najbardziej do najmniej preferowanej.
 • Kandydata zamieszkałego na terenie Gminy Wieluń i nieprzyjętego do żadnej z wybranych szkół poza-obwodowych system przypisuje automatycznie do szkoły obwodowej (zgodnej z miejscem zamieszkania).

Kryteria naboru do klasy ogólnodostępnej — ucznia spoza obwodu:

 • W szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka - 5 pkt;
 • Miejsce pracy rodziców znajduje się w obwodzie szkoły - 4 pkt;
 • W obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka wspierający rodziców w zapewnieniu mu należytej opieki - 3 pkt.

Kryteria naboru do klasy ogólnodostępnej spoza obwodu potwierdzane są:

 • Ad 1. oświadczeniem rodziców (opiekunów prawnych) kandydata, że rodzeństwo kandydata uczęszcza do tej samej szkoły podstawowej;
 • Ad 2. oświadczeniem co najmniej jednego rodzica (opiekuna prawnego) kandydata, że jego miejsce pracy znajduje się w obwodzie szkoły podstawowej, o przyjęcie do której ubiega się kandydat. 
 • Ad 3. oświadczeniem rodziców (opiekunów prawnych) kandydata, że w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka wspierający rodziców w zapewnieniu mu należytej opieki.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 150 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017, poz. 59 z późn. zm).

II. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych

 • 26.02.2018 r. – 16.03.2018 r. – wypełnienie ZGŁOSZENIA lub WNIOSKU 
 • w elektronicznym systemie naboru. Wypełnione, wydrukowane i podpisane ZGŁOSZENIE składa się do szkoły obwodowej, a WNIOSEK do szkoły pierwszego wyboru wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów.
 • 22.02.2018 r. – 12.03.2018 r. – składanie podania o wydanie SKIEROWANIA dziecka do oddziału integracyjnego wraz z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
 • 19.03.2018 r. – 23.03.2018 r. - weryfikacja przez szkolne komisje rekrutacyjne wniosków oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 • 26.03.2018 r. do godz. 15.00 - podanie do publicznej wiadomości przez szkolne komisje rekrutacyjne list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
 • 27.03.2018 r. – 30.03.2018 r. do godz. 15.00 - potwierdzanie przez rodziców, w postaci pisemnego oświadczenia, woli przyjęcia kandydata do szkoły, do której kandydat został zakwalifikowany.
 • 03.04.2018 r. do godz. 15.00 - podanie do publicznej wiadomości przez szkolne komisje rekrutacyjne list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

III. Postępowanie uzupełniające (na wolne miejsca)

Postępowanie uzupełniające przeprowadza się po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.

W postępowaniu uzupełniającym, rodzice kandydatów nieprzyjętych do żadnej z wybranych szkół poza-obwodowych, mogą złożyć wniosek o przyjęcie do szkoły, która posiada wolne miejsca. Informacje o wolnych miejscach rodzice będą mogli uzyskać w systemie oraz w poszczególnych szkołach.

Harmonogram czynności

 • 04.04.2018 r. - 11.04.2018 r. - składanie ZGŁOSZENIA w szkole obwodowej (dotyczy dzieci zamieszkałych w obwodzie, które nie zostały zgłoszone w pierwszym terminie) lub WNIOSKU (do oddziału ogólnodostępnego w szkole spoza obwodu). Wydrukowane, wypełnione, i podpisane ZGŁOSZENIE składa się do szkoły obwodowej, a WNIOSEK do szkoły wybranej w pierwszej preferencji wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów.
 • 12.04.2018 r. – 16.04.2018 r. - weryfikacja przez szkolne komisje rekrutacyjne wniosków oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 • 17.04.2018 r. do godz. 15.00 - podanie do publicznej wiadomości przez szkolne komisje rekrutacyjne list kandydatów zakwalifikowanych  i niezakwalifikowanych.
 • 18.04.2018 r. – 23.04.2018 r. do godz. 15.00  - potwierdzanie przez rodziców, w postaci pisemnego oświadczenia, woli przyjęcia kandydata do szkoły, do której kandydat został zakwalifikowany.
 • 24.04.2018 r. do godz. 15.00 - podanie do publicznej wiadomości przez szkolne komisje rekrutacyjne list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

IV. Tryb odwoławczy

 • W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rodzice/prawni opiekunowie kandydata mogą wystąpić do szkolnej komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.
 • Komisja rekrutacyjna w terminie 5 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem przez rodziców/prawnych opiekunów sporządza uzasadnienie, które zawiera przyczynę odmowy przyjęcia, najniższą liczbę punktów uprawniających do przyjęcia do danej szkoły oraz liczbę punktów uzyskanych przez kandydata.
 • W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice/prawni opiekunowie mogą wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia szkolnej komisji rekrutacyjnej.
 • Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia szkolnej komisji rekrutacyjnej.
 • Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

 

Informacja wytworzona przez:
Jolanta Golańska tel.:(43) 843 2972 , w dniu:  19‑02‑2018 20:51:30
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Jolanta Golańska tel.:(43) 843 2972 , w dniu:  19‑02‑2018 20:51:30
Data ostatniej aktualizacji:
19‑02‑2018 21:06:56
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie